Akono informerar om riskerna med asbest

Många av dagens byggnader, däribland bostäder, är byggda av material som innehåller asbest. Asbest är mycket giftigt och därför är det viktigt att ha kunskap om hur det bör hanteras om det påträffas. Texten är baserad på Arbetsmiljöverkets information och rekommendationer om asbest.

Akono förklarar riskerna med asbest

Asbest kan förekomma i exempelvis ventilationssystem, cementskivor, murbruk och isoleringsmaterial. Asbest frigörs när materialet smulas sönder och sprids som damm med luften, till exempel i samband med byggarbete och rivning av väggar.

Fibrerna som sprids med dammet fastnar i lungblåsorna om det dras ned i lungorna. Den som andas in dammet riskerar att drabbas av lungsjukdomar, bland annat asbestos, lungcancer och speciellt den mycket allvarliga cancerformen mesoteliom. Det är alltså framför allt byggarbetare som är i riskzonen för detta, men även den som försöker åtgärda problemen på egen hand.
Försiktig hantering med asbest

Att bli av med asbest

På grund av hälsorisken rengör teknikerna på Akono AB inte ventilationer som består av rör gjorda av asbestcement. Rengöring av ventilationssystem är ett av de arbeten som riskerar att frisätta en högre halt asbestfibrer. Vi på Akono kan däremot erbjuda en inspektion av rören om det upptäcks eternit hemma hos dig.

Ett företag som anlitas för att avlägsna asbest måste ha tillstånd från Arbetsmiljöverket för att göra detta. För att läsa mer om riskerna i hemmet finns nu en artikel med Akono AB på Bättre Stadsdel där tidningen har följt med en tekniker på Söderort. En privatperson som vill utföra arbetet själv behöver inget tillstånd, men de rekommendationer som finns bör ändå följas för att minska riskerna för asbestrelaterad sjukdom.

Akono AB ger rekommendationer för privatpersoner

Här kommer några råd till dig som vill avlägsna asbest på egen hand.

Engångsskyddskläder ska användas tillsammans med en halvmask med P3-filter. Om du behöver ta ett prov för att se om eller i vilka partier ventilationen innehåller asbest är det viktigt med skyddsoverall, mask och handskar även under provtagningen.

Tänk på dig själv och dina anhöriga. Vid asbestborttagning är det bra om alla som inte är involverade i själva arbetet håller sig borta från det rum eller kanske till och med bostaden som är drabbad. Den som utför arbetet bör byta om från vardagskläder till skyddsdräkt och tvärtom på en isolerad plats, allra helst med hjälp av en sluss för att inte sprida dammet till privata kläder.

Avfallet från en asbestrivning ska förpackas tätt i exempelvis plastsäckar. Säcken ska förslutas tätt och märkas med en varningstext där det tydligt framgår att innehållet är asbest. Det finns särskilda avfallsanläggningar som tar emot asbestavfall och avfallet ska lämnas där. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i kommunen kan ge mer information.

You may also like...